Laröd – Ryktborsten

Inledning

Under 2020 var We Construction med i en markanvisning gällande kvarteret Ryktborsten i samarbete med Executive Property och med Wingårdhs som arkitektkontor. Vårt initiala förslag gick vidare som ett av fyra förslag i första omgången men i den slutgiltiga inlämningen vanns markanvisningen av Riksbyggen.

Vårt förslag grundande sig i att uppföra ett kvarter med två upplåtelseformen, bostadsrätter och hyresrätter, där vi inte gjorde någon skillnad på bostäderna beroende på upplåtelseform.

Nedan delar vi med oss av vår slutgiltiga inlämning som i vårt tycke innehöll många fina kvaliteter.

Med det här förslaget skapar vi framtidens gröna bostäder i Laröd. Mitt i Laröds gröna stråk vill vi bidra med en attraktiv boendemiljö som tar till vara på och speglar sin omgivning.

Tillsammans skapar vi en innovativ och hållbar boendemiljö i trä som Helsingborgs Stad kan vara stolt över!

Vision, Laröds gröna hjärta

Vår vision

Genom vårt förslag tillför vi värden och bidrar till Laröds goda renommé som attraktiv bostadsort. Lägenheterna samlas kring de höga träden, den karaktäristiska innergården, den levande välkomnande entréytan, den öppna dagvattenhanteringen och de tillförda ekosystemtjänsterna. Vi vidareutvecklar den gällande detaljplanens intentioner med flikar och öppningar mot parken, takterrasser och utblickar som fångar platsens unika karaktär. Blandade upplåtelseformer med både bostadsrätter och hyresrätter balanserar utbudet och bidrar till Laröds attraktionskraft

Innovativt stadsbyggande

Vi vill bidra till ett hållbart och innovativt stadsbyggande genom:

• Konsekvent träbyggande: Kombination av träregelstomme och massivträbjälklag. För arbetsmiljön på byggarbetsplatsen, för att stötta lokal produktion och inte minst för klimatet.

• Kombination av upplåtelseformer med bostäder med bästa tänkbara boendekvalitéer för alla.

• Solceller för minskat externt energiberoende.

• Innovativ dagvattenhantering. Öppna system för att hantera skyfall och som attraktiva tillägg i landskapsgestaltningen.

• Utveckling och långt gången integrering av ekosystemtjänster i den helhetliga utformningen. Ta tillvara på och utveckla befintlig grönska. Lägg till strategiskt viktiga grönytor på tak och planteringar

• Fokus på social hållbarhet genom att arbeta aktivt med bostadssociala mötesplatser och genomtänkt hierarki mellan projektets allmänna och privata ytor för att stärka sammanhållning och att naturliga möten.

• Intention att erbjuda mindre verksamhetslokaler i anslutning till entrétorget för att erbjuda närservice stärka kopplingen mellan kvarteret och Laröd i stort.

• Erbjuda digital infrastruktur för en smart och effektiv delningsekonomi. För att underlätta en hållbar livsstil, delning av tjänster, fastighetsinformation och att stärka interaktion mellan de boende och Laröd i stort

• Skapa ett riktigt bra mikroklimat för att kvarteret ska vara en attraktiv miljö för människor att vistas i, både utomhus och inomhus. Stadsplanen och byggnadernas utformning skapar mesta möjliga lä och soliga platser utomhus.Innergården


Utformning av området, Gestaltningsidé

Bevara träden

Befintliga träd är en fantastisk resurs som vi vill ta till vara på! De utgör inte bara ett habitat för många djur och växter utan är även i högsta grad karaktärskapande och utgör en förankring av platsens historia bakåt i tiden. Med vårt förslag har vi försökt placera nya byggnader och vägar så att så många som möjligt av de stora träden har möjlighet att leva vidare.

Angöring och gatustruktur

Vi föreslår en tydlig angöringsslinga från det allmänna gatunätet österifrån. För bästa tillgänglighet och orienterbarhet skapas en tydlig entrépunkt från Ridvägen. Här finns målpunkten av huvuddelen av biltrafiken i form av angöringszoner och nedfart till parkeringsgarage. På så vis undviks biltrafik inne i området. Mot Ridvägen anläggs en välkomnande entrémiljö där vi gärna ser att vi tillsammans med kommunen kan hitta en passande helhetslösning med förskolan och dess inlastningszon

Från entrépunkten löper lokalgator i gångfartsmiljö längre in i området. Här finns kompletterande bilparkeringsplatser för de boende men i första hand utgör detta ett familjärt gaturum med välkomnande radhusentréer, gröna kantzoner och uteplatser till lägenheterna i markplan.

Via lokalgatorna löser vi tillgängligheten för all trafik i form av räddningstjänst, renhållningsfordon, färdtjänst mm via det interna gatunätet utan att behöva involvera den utvändiga gång- och cykelvägen. Endast gång- och cykelstråk ansluter från området ut i den omkringliggande parkmiljön.

Blandade upplåtelseformer – Samma livskvalité

En av de bärande tankarna bakom förslaget är att inte göra skillnad på boendekvalitéerna för de olika upplåtelseformerna. Även om hyresrätterna förmodligen kommer att vara viktade åt lite mindre bostäder bygger alla lägenheter på samma struktur och samma bostadskvalitéer. Vi menar att högkvalitativa boenden i yteffektiva lägenheter är attraktivt oavsett upplåtelseform. Vi tror dessutom att det bidrar till boendemiljöns hållbarhet över tid och att det är bra för den sociala interaktionen människor emellan att inte göra stora åtskillnader beroende på livssituation.

Möte det gröna parkrummet

Vi bygger nya bostäder mitt i en park! Mötet mellan den nya bebyggelsen och det omkringliggande grönområdet är extra känslig och kräver stor omsorg för att ta till vara på den unika placering som detta innebär.

Vi föreslår en låg flikig ytterkant på bebyggelsen. För att ytterligare luckra upp gränsen mot parken och skapa en mjuk och respektfull övergång kompletteras bebyggelsen i ytterkant med planteringar och privata trädgårdar. I de ytor där de stora träden kan bevaras blir övergången mellan grönområde och bebyggelse än mer flytande.

Den nya bebyggelsen får gröna tak, avtrappande byggnadsvolymer och fasader i naturmaterial för att än mer säkerställa att detta inte är en främmande fågel som landar i det vackra grönområdet.

Öppna upp området

Detta ska vara en plats där alla känner sig välkomna och där grönskan vandrar in och igenom området

Genom att placera de nya husen mitt i ett allmänt parkstråk är det viktigt att de får en utformning som bjuder in och inte framstår som avskärmande. Därför öppnas byggnadskropparna och gaturummen upp mot omgivningen med flikar och tvärgående siktaxlar. Entrépunkter med sociala funktioner placeras strategiskt i alla riktningar för att alla ska känna sig välkomna in och omkring det nya bostadsområdet. De gröna gaturummen, atriumgårdarna och träddungen kopplas på ett naturligt sätt samman med grönområdet runtomkring.

Situationsplan, Markplanering och disposition