Intresse-anmälan

Glumslövs Entré

We Construction AB har skrivit avtal med DEFA om att förvärva två industritomter i Glumslöv i Landskrona Kommun. We Construction kommer driva detaljplanearbete och tillträda fastigheten när detaljplanen vinner laga kraft.

Vår vision är det stationsnära boendet i Glumslöv. Läget i sig i både Landskrona kommun och Glumslöv ser vi som mycket spännande både strategiskt samt gällande boendekvalitet. Ett läge som möjliggör en ny entré till Glumslöv med en stadsmässighet och torgyta med service/handel i bottenplan mot perrongen samt bostäder med vacker havsutsikt och kvällssol.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är vi mycket stolta också att vara med i att konvertera en före detta industritomt till bostäder inom bostadsbebyggelse. Projektet kommer från vår sida ha en tydlig hållbarhetsnivå som kommer genomsyra allting som en röd tråd.

Läs artikeln om Glumslövs Entré i Sydsvenskan

Sydsvenskan - Höghus planeras i Glumslöv: Bullret från E6 största utmaningen

Fastigheten

Fastigheten som sådan ser vi som uppdelad i tre U-formade kvarter som öppnar upp sig mot väster och högre karaktär mot järnväg/motorväg. Detta skapar bra förutsättningar för en tyst sida samt att de tre kvarteren skapar en välkomnande entré mot station och motorväg.

Byggnaderna kommer betraktas av många från både järnväg och motorväg, varpå det är viktigt för oss att projektet är estetiskt tilltalande från samtliga håll. Kvarteren uppförs i traditionella fasadmaterial som tegel som binder an till platsens historik och utförs med sadeltak och under respektive kvarter underjordiska garage.

Arkitektkontoret Kjellander Sjöberg har varit samarbetspart i att konkretisera våra visioner samt ta fram renderingar till projektet.

Mot väster skapas, längst med hela fastigheten, ett stort parkstråk med dagvattenhantering som skapar ett lugn mot befintlig bebyggelse. Vår vision är också att bebyggelsen har en mjukare övergång här mot befintlig bebyggelse.

Av de tre kvarteren ser vi att två kvarter uppförs som bostadsrätter och ett kvarter som hyresrätter, totalt rör sig som om cirka 250 - 300 bostäder. Målsättningen är att Detaljplanen vinner laga kraft våren 2025 och att arbetena därefter kan påbörjas på plats.

Som sagt är ovan våra visioner och nu påbörjas arbetet av Landskrona kommun med detaljplanearbetet som vi ser mycket fram emot.

Har du några fler frågor är du välkommen att höra av dig eller anmäla ditt intresse för projektet nedan.

Intresseanmälan


Tack för din anmälan!

För mer information

We Construction AB

Jonas Lindén

0725 69 13 01

jonas.linden@wecon.se