Intresse-anmälan

Vikhem

I de södra delarna av Staffanstorp, knappt en kilometer från centrum, 12 km från Lund och 15 km från Malmö växer Vikhem fram. Ett område där hög livskvalitet står i fokus. Vikhem har en intressant och varierad boendemiljö med cirka 900 bostäder fördelade på friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. Området omgärdas av vackra och innehållsrika parker och rekreationsområden med dammar, motionsspår och lekplatser. I området färdigställs nu engelska skolan som öppnar i augusti 22 och i närheten finns idrottsplatser, service och god kommunikation.

I Vikhems sista etapp kommer att uppföra radhus, kedjehus i Brf-form där vi lägger stor vikt på en attraktiv helhet med god arkitektur och välplanerade utemiljöer. Att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga är för oss en stor drivkraft.

Vi ser nu fram emot en riktigt spännande resa tillsammans med Stadsalléns Bostad AB, Liljewall arkitekter och Staffanstorps kommun. Planerad säljstart hösten 2022.

Blandning av traditionellt
och modernt

Området omfattas av 34 bostäder fördelat på radhus i 1,5 plan samt kedjehus i 2 plan. Vi blandar kedjehus i söder med radhus i öster och norr. Mot väg 11 vänder sig kedjehusen med väl tilltagen förgårdsmark, med en gestaltad terrass ovanför carporten som både skärmar av ljudet, skapar rum och knyter an till områdets arkitektur.

Husen hålls ihop, inte bara sinsemellan utan också med varandra genom sammanhållen arkitektur och gestaltning med inramade balkonger som bildar frontespiser med en insida klädd i varm träpanel. Radhusen är ca 115 kvm och kedjehusen är ca 130 kvm.

Arkitekturen är traditionell men med moderna inslag som ger bilden av ett piggt och livfullt område som också bibehåller den traditionella känslan av trygghet i de gemensamma gröna rummen.

Färgerna hålls samman i varje länga men varierar mellan grupperna och den jordnära varma tonen återkommer i alla hus. Likt övriga områden är tegel dominerande material.

Den traditionella formen med sin skånska taklutning och skalan känns igen från sydskånsk byggnadstradition. Frontespisen öppnar upp en aning och bidrar till det modernare uttrycket.

Delområde F, G

För att skapa de bästa förutsättningarna för gemensamma gröna gårdar och samtidigt medge lättåtkomlig parkering, tillträde till inre gårdsrum, lämplig placering av miljöhus och en intressant variation av hustyper längs långhusgatan i söder justerar vi områdesindelningen.

En gestaltad pergola ovan carporten som både skärmar av ljudet, skapar rum och bildar en helhet för området återfinns även i detta område. Husen hålls ihop, inte bara sinsemellan utan också med varandra genom sammanhållen arkitektur och gestaltning: inramade balkonger som bildar frontespiser med en insida klädd i varm träpanel.

Arkitekturen är även här traditionell men med moderna inslag som ger bilden av ett piggt och livfullt område men den traditionella känslan av trygghet i de gemensamma gröna rummen.

Kedjehus

Radhus

Gårdarna

Privata trädgårdar kompletteras med generöst tilltagna gemensamma ytor. Grillplatser, växthus och möjlighet till fysisk aktivitet av olika slag är några av inslagen på gårdarna. Här kan barnen leka fritt, fester anordnas och odlingsgemenskap skapas.

De gröna gårdsrummen knyter an till Vendelparken och Hagalidparken väster och öster om området. Tanken är att parkernas grönska ska “flöda in” i stadsdelen och göra Vendelbo till en härlig grön stadsdel. Rikligt med grönska av olika slag bidrar till biologisk mångfald som tillsammans med små dagvattendammar även kan stärka naturupplevelsen när man vistas i området.

För att uppmuntra till rörelse öppnas gårdarna upp så att gröna stråk kan bildas mellan husen. Dessa stråk kopplar även ihop de gröna områdena utanför Vendelbo. Olika teman på gårdarna bidrar till en variation som berikar området i sin helhet. Mot Vendelparken och skolan norrut är gårdarna av en aktivare, sportigare karaktär. Utegym och boule är några av aktiviteterna. Odling framtäder mer på vissa av gårdarna i form av växthus och odlingslådor. En större lekplats återfinns i ett av områdena där Vendelbo-barnen kan leka fritt.

Landskapet är av vild kvalité för att konstrastera mot de stramare huskropparna. Vindlande stigar med belysning på natten skapar spännande sätt att röra sig även mot kvällen och de mörkare årstiderna.

Vendelbos gårdar ska erbjuda någonting för alla boende, vare sig man vill dra sig undan eller ta del av en större gemenskap

Intresseanmälan


Tack för din anmälan!

För mer information

We Construction AB

Jonas Lindén

0725 69 13 01

jonas.linden@wecon.se

Stadsallén Bostad AB

Nicholas Hörlin

0738 51 26 44

nicholas@stadsallenbostad.se